Algemene Inkoopvoorwaarden LDM B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN LDM
Artikel 1 Definities
In de overeenkomst en in deze Inkoopvoorwaarden worden de volgende begrippen en uitdrukkingen gedefinieerd als daarachter vermeld:
1.1 Opdrachtgever : LDM B.V.
1.2 Opdrachtnemer : de wederpartij van de Opdrachtgever.
1.3 overeenkomst : het document, waarin de leverantie wordt gespecificeerd en bijzondere bepalingen en voorwaarden zijn opgenomen, afwijkend van en aanvullend op de Algemene Inkoopvoorwaarden LDM.
1.4 leverantie : de te leveren zaken en installatie/montage daarvan indien en voorzover overgekomen.
1.5 aflevering : bezitsverschaffing van de te leveren zaken.
1.6 keuring : het al dan niet tussentijds onderzoeken en beoordelen van de leverantie op deugdelijkheid en bruik-baarheid zoals in de overeenkomst omschreven.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze inkoopvoorwaarden, nader aan te duiden als AIV, maken een integrerend deel uit van de overeenkomst.
2.2 De bepalingen van de overeenkomst prevaleren boven die van deze AIV.
Artikel 3 Wijzigingen
3.1 Afwijkingen van deze AIV en wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te zijn overeengekomen op straffe van nietigheid. Mondelinge toezeggingen krijgen eerst werking na schriftelijke instemming van Opdrachtgever.
3.2 Afwijkingen en wijzigingen, die geen financiële gevolgen met zich brengen, behoeven slechts de mondelinge instemming van Opdrachtgever.
3.3 Opdrachtgever is tijdens de duur van de overeenkomst te allen tijde bevoegd Opdrachtnemer schriftelijk opdracht te geven de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren zaken te wijzigen. Opdrachtnemer is alsdan gehouden de betreffende wijzigingen door te voeren en is gebonden als waren die wijzigingen in de overeenkomst opgenomen.
3.4 Indien een wijziging conform artikel 3.3 naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of levertijd zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van Opdrachtgever onredelijk zijn, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer, tenzij dit kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel geeft geen der partijen een recht op schadevergoeding.
Artikel 4 Overdracht van verplichtingen
4.1 Opdrachtnemer kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomst slechts met schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever overdragen. Aan deze toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.
4.2 Onverlet het gestelde onder lid 1 van dit artikel is Opdrachtnemer in gevallen van uitbesteding van (een gedeelte van) de verplichting door onderaanneming verplicht aan Opdrachtgever te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van omzetbelasting, loonbelasting en premies voor de sociale verzekering, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.
4.3 Bij overdracht van verplichtingen aan derden, zijn de bepalingen van deze AIV van overeenkomstige toepassing op de betrokken derden.
Artikel 5 Prijs en Prijsherziening
5.1 De prijzen omvatten alle kosten van de leverantie, daarbij inbegrepen de kosten van af- en/of oplevering DDP overeenkomstig de vigerende Incoterms alsmede de kosten voor het verpakken. In de prijs is de omzetbelasting niet inbegrepen.
5.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen niet aan herziening onderhevig. Indien een mogelijkheid tot prijsherziening in de overeenkomst is voorzien, zullen op straffe van nietigheid de omstandigheden moeten zijn vermeld, waaronder prijsherziening plaatsvindt alsmede de indexering van de prijs per tijdseenheid.
Artikel 6 Facturering en Betaling
6.1 Facturering zal plaatsvinden na aflevering conform artikel 9 van deze AIV of overeenkomstig het overeengekomen betalingsschema.
6.2 Betaling, inclusief de omzetbelasting, zal plaatsvinden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur, mits de leverantie is goedgekeurd. Betaling vindt plaats in de valuta, zoals vastgesteld in de overeenkomst.
6.3 Betaling door Opdrachtgever kan worden opgeschort in geval zijnerzijds tekortkomingen in de leverantie zijn geconstateerd.
6.4 Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen, die Opdrachtnemer is verschuldigd aan Opdrachtgever zonder nadere verklaring van verrekening.
6.5 Betaling houdt geen erkenning van algehele nakoming van verplichtingen van Opdrachtnemer in.
Artikel 7 Voorschot
7.1 Indien betaling van een voorschot is overeengekomen, zal Opdrachtnemer, alvorens betaling plaatsvindt, zekerheid stellen ten bedrage van het voorschot vermeerderd met 10% daarvan in de vorm van een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie, afgegeven door een voor Opdrachtgever aanvaardbare bankinstelling.
7.2 De bankgarantie zal onvoorwaardelijk zijn voor de looptijd van de overeenkomst en opeisbaar op de enkele mededeling van Opdrachtgever aan de bank, dat Opdrachtnemer in verzuim is.
Artikel 8 Levertijd
8.1 Levertijden zijn onherroepelijk aan te houden. Bij niet nakoming daarvan is de Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim.
8.2 Onverlet latend de eventuele gevolgen ingevolge de overeenkomst of enige wettelijke bepaling dient Opdrachtnemer dreigende levertijdoverschrijding onverwijld schriftelijk te melden aan Opdrachtgever.
Artikel 9 Aflevering
9.1 Aflevering vindt plaats op het in de overeenkomst gestelde adres, volgens de vigerende Incoterms DDP.
9.2 Opdrachtgever heeft het recht de aflevering uit te stellen.
Indien de Opdrachtgever de Opdrachtnemer verzoekt de aflevering uit te stellen, zal de Opdrachtnemer de goederen voor eigen risico deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar bestemd voor de Opdrachtgever opslaan, beveiligen en verzekeren.
Artikel 10 Tekortkoming
10.1 Zonder nadere ingebrekestelling is Opdrachtnemer in verzuim bij een tekortkoming van zijn zijde, ongeacht de toerekenbaarheid daarvan.
10.2 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke rechten voortvloeiend uit een tekortkoming, is Opdrachtgever bij te late levering gerechtigd tot het innen van een boete ten bedrage van 10% van de koopprijs per dag voor de periode, dat het verzuim voortduurt.
10.3 Indien Opdrachtgever vooruitbetalingen heeft gedaan, is hij gerechtigd tot inning van de wettelijke rente over de vooruitbetaalde bedragen over de periode van verzuim.
10.4 De boete wordt verrekend met de door de Opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.
Artikel 11 Garantie
11.1 Een door Opdrachtgever aangemerkt gebrek in de kwaliteit of hoedanigheid van de leverantie of in het algemeen een constatering door Opdrachtgever, dat de leverantie niet of niet behoorlijk aan de overeenkomst beantwoordt wordt als een toerekenbare tekortkoming beschouwd behoudens tegenbewijs door de Opdrachtnemer.
11.2 Opdrachtnemer garandeert, dat de leverantie zal voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
11.3 Een garantie-termijn kan worden overeengekomen, tenzij het gaat om systeem- of ontwerp fouten, waarvoor geen termijn geldt. Indien garantietermijnen worden overeengekomen met betrekking tot in te bouwen zaken, gaan deze in op het moment van inbouw door of in opdracht van Opdrachtgever.
Artikel 12 Keuring en controle
12.1 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de leverantie zowel voor, tijdens als na de (af)levering te (doen) keuren en/of te controleren op onder meer beschadiging, maat, hoeveelheid en gewicht.
12.2 Op eerste vordering zal Opdrachtnemer Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger toegang verschaffen tot de plaats van produktie, bewerking of opslag. Opdrachtnemer zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring en desverlangd een geschikte ruimte en redelijke personele en materiële hulp ter beschikking stellen van Opdrachtgever.
12.3 Indien een keuring als bedoeld in artikel 1.6 niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtnemer.
12.4 In geval van afkeuring van de leverantie zal de Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen zorgdragen voor herstel of vervanging van de leverantie, tenzij Opdrachtgever de voorkeur geeft aan ontbinding van de overeenkomst conform art. 20 van deze AIV.
12.5 Indien Opdrachtnemer niet aan de in artikel 12.4 gestelde verplichting tot herstel of vervanging van de leverantie voldoet, is Opdrachtgever gerechtigd de benodigde zaken van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te laten verrichten voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
12.6 Bij afkeur na aflevering zal Opdrachtgever de afgekeurde zaken gedurende 5 dagen na kennisgeving aan Opdrachtnemer in bewaring houden. Na ommekomst van deze termijn van opslag heeft Opdrachtgever het recht de afgekeurde zaken voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te retourneren dan wel deze te vernietigen.
Artikel 13 Zaken en hulpmiddelen ten behoeve van de leverantie
13.1 Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde dan wel door Opdrachtnemer ten behoeve van de leverantie aan Opdrachtgever aangeschafte of vervaardigde zaken of hulpmiddelen zoals tekeningen, modellen, berekeningen en hulpmiddelen blijven eigendom van Opdrachtgever c.q. worden eigendom van Opdrachtgever op het moment van aflevering of vervaardiging.
13.2 Opdrachtnemer is verplicht de in artikel 13.1 bedoelde zaken en hulpmiddelen te merken als herkenbaar eigendom van Opdrachtgever en in goede staat gescheiden te houden van zaken en hulpmiddelen die aan Opdrachtnemer of derden toebehoren en voor haar rekening te verzekeren tegen alle risico's, zolang zij door Opdrachtnemer worden gehouden.
13.3 De Opdrachtnemer zal de door hem aangeschafte, bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, zaken en hulpmiddelen aan de Opdrachtgever, op diens eerste verzoek, conform artikel 12 ter goedkeuring voorleggen. Art. 15.4 is overeenkomstig van toepassing.
13.4 Opdrachtnemer dient de zaken en hulpmiddelen terstond aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen, indien Opdrachtgever zulks verzoekt dan wel uiterlijk bij de laatste (af)levering waarop de hulpmiddelen betrekking hebben.
13.5 Verandering aan of afwijking van zaken en hulpmiddelen, die in eigendom zijn van en/of goedgekeurd zijn door Opdrachtgever, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
13.6 Goedkeuring, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, laten de overige verplichtingen van Opdrachtnemer onverlet.
13.7 Opdrachtnemer zal de zaken en hulpmiddelen niet (doen) aanwenden voor of in verband met enig ander doel dan de leverantie aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
Artikel 14 Verpakkings-, vervangen- en afkomende materialen
14.1 Alle verpakkings-, vervangen- en afkomende materialen, nader aan te duiden als materiaal, blijven in beginsel eigendom van de Opdrachtnemer.
14.2 Opdrachtnemer verplicht zich voor eigen rekening en risico het materiaal terug te nemen en te vernietigen.
14.3 Indien op verzoek van Opdrachtnemer het materiaal door Opdrachtgever wordt vernietigd en/of verwijderd, gebeurt zulks voor risico en rekening van de Opdrachtnemer.
14.4 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd het materiaal voor rekening en risico van Opdrachtnemer aan hem te retourneren.
Artikel 15 Risico- en eigendomsovergang
15.1 De eigendom van zaken gaat op Opdrachtgever over op het moment van de aflevering daarvan zonder enig voorbehoud en zonder het recht van reclame voor de Opdrachtnemer.
15.2 Indien zaken door of in opdracht van Opdrachtgever worden aangeleverd aan Opdrachtnemer ten behoeve van de leverantie, blijven deze zaken eigendom van de Opdrachtgever. Deze zaken zullen door de Opdrachtnemer duidelijk gemerkt als eigendom van Opdrachtgever afgescheiden worden gehouden van zaken, die Opdrachtnemer of derden toebehoren en voor rekening van Opdrachtnemer worden verzekerd.
15.3 De eigendom van zaken of delen daarvan, waarin zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever zijn verwerkt, gaat op hem over op het moment van inbouw dan wel assemblage daarvan. Artikel 15.2 is overeenkomstig van toepassing.
15.4 Het risico met betrekking tot de leverantie gaat over op de Opdrachtgever op het moment, dat de Opdrachtgever deze heeft goedgekeurd overeenkomstig artikel 12 van deze AIV.
15.5 Bij constatering van een tekortkoming in de leverantie, die een algehele afkeur inhoudt, zal de eigendom voor de zaken teruggaan naar de Opdrachtnemer vanaf het moment van ontvangst van de mededeling daarvan. Indien Opdrachtnemer niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de mededeling het geleverde heeft opgehaald bij Opdrachtgever, zal laatstgenoemde het geleverde aan Opdrachtnemer voor diens kosten retourneren.
Artikel 16 Intellectuele en industriële eigendom
16.1 Opdrachtnemer staat in voor het vrije en rustige gebruik door Opdrachtgever van de leverantie. Hij zal Opdrachtgever vrijwaren tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele- en industriële eigendomsrechten.
16.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de door Opdrachtgever verstrekte informatie te gebruiken, echter uitsluitend in verband met gunning en uitvoering van de opdracht. Deze informatie blijft het eigendom van de Opdrachtgever.
Artikel 17 Documentatie
17.1 Opdrachtnemer is verplicht bijbehorende documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.
17.2 Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie. Vermenigvuldiging daarvan is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik.
Artikel 18 Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking
Op straffe van betaling van € 11.500 per keer zal Opdrachtnemer het bestaan, de aard en de inhoud van de overeenkomst en de opdracht, alsmede iedere bedrijfsinformatie van Opdrachtgever zoals bedrijfsvoering, recepturen en specificaties geheimhouden. Toepassing van het bovenstaande boetebeding laat het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding onverlet. Opdrachtnemer zal dit artikel opnemen in de overeenkomsten, die hij zal aangaan in enig verband staande met zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
Artikel 19 Aansprakelijkheid
19.1 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in enig verband met de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst. Opdrachtgever heeft het recht een verzekering ter afdekking van het risico te eisen. Opdrachtnemer heeft op eerste verzoek van de Opdrachtgever de plicht inzage in de daartoe strekkende polis te geven.
19.2 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
19.3 Het bepaalde in de leden 19.1 en 19.2 is eveneens van toepassing, indien de te leveren zaken worden doorverkocht aan derden.
Artikel 20 Ontbinding
20.1 Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden bij niet nakoming van enige verplichting door de Opdrachtnemer of indien uitvoering van de opdracht in gevaar wordt gebracht door omstandigheden aan de zijde van Opdrachtnemer, zoals een aanvraag voor surséance van betaling of faillissement.
20.2 In geval van ontbinding, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, heeft Opdrachtgever het recht op vergoeding van alle materiële en immateriële schaden en interest. De immateriële schade wordt gesteld op tenminste 25% van het bedrag van de leverantie inclusief omzetbelasting. De interest bedraagt de wettelijke rente.
Artikel 21 Opeisbaarheid van vorderingen
Vorderingen, die de Opdrachtgever toekomen uit hoofde van vergoeding van schaden en interest, zijn onmiddellijk en ten volle opeisbaar.
Artikel 22 Rechten van derden
Indien de leverantie aan derden wordt overgedragen, gaan alle rechten uit de overeenkomst toekomend aan Opdrachtgever, waaronder het recht op schadevergoeding ingevolge artikel 18, over op deze derden.
Artikel 23 Orde, veiligheid en milieu
23.1 Opdrachtnemer en zijn werknemers, evenals door hem ingeschakelde derden, zijn gehouden de Nederlandse wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen.
Tevens dienen eventuele bedrijfsreglementen en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van Opdrachtgever te worden opgevolgd.
23.2 Opdrachtgever staat er voor in, dat de leverantie voldoet aan alle wettelijke vereisten.
Artikel 24 Geschillen
24.1 Bij geschillen tussen partijen zullen deze in eerste instantie goed en gemeen overleg voeren teneinde te komen tot een buitengerechtelijke oplossing daarvan.
24.2 Indien partijen niet tot een buitengerechtelijke oplossing kunnen komen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement 's Hertogenbosch.
24.3 Een geschil bestaat als een van de partijen zulks stelt.
Artikel 25 Toepasselijk recht
25.1 Op de overeenkomst, waarvan deze AIV deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval, waarin Opdrachtnemer in het buitenland is gevestigd zijn eventueel van kracht zijnde internationale verdragen niet van toepassing.
25.2 De uit het gewoonterecht in de branche al dan niet schriftelijk vastgelegde gebruikelijke bedingen zijn slechts van toepassing, indien en voorzover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
AANVULLENDE VOORWAARDEN INZAKE OPDRACHTEN EN HET AANNEMEN VAN WERK TEN BEHOEVE VAN OPDRACHTGEVER
Artikel 26 Toepasselijkheid
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangaande het verrichten van werkzaamhedenenhet aannemen van werk ten behoeve van Opdrachtgever, in aanvulling op hetgeen hiervoor is bepaald.
Artikel 27 Kennis van het werkterrein van Opdrachtgever
27.1 Opdrachtnemer dient, voordat hij met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang maakt, zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden op de terreinen en in de gebouwen van Opdrachtgever waar door Opdrachtnemer werkzaamheden moeten worden verricht of die uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.
27.2 Kosten, die voortvloeien uit vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, veroorzaakt door omstandigheden als in artikel 27.1 bedoeld, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
Artikel 28 Personeel, werktuigen en materialen
28.1 Door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld personeel zal voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid hiervan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.
28.2 Indien naar het oordeel van Opdrachtgever sprake is van onvoldoende gekwalificeerd personeel, is Opdrachtgever bevoegd om de verwijdering van dit personeel te gelasten en is Opdrachtnemer verplicht tot onmiddellijke vervanging met inachtneming van het bepaalde in artikel 28.1.
28.3 Opdrachtnemer zal zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen en werktuigen, waaronder gereedschappen.
28.4 Opdrachtgever heeft het recht de in artikel 28.3 genoemde materialen en equipment te inspecteren en te keuren. Bij een gehele of gedeeltelijke afkeur is Opdrachtnemer verplicht tot onverwijlde vervanging van de afgekeurde materialen en werktuigen.
Artikel 29 Veiligheidsreglement
Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels, weergegeven in het reglement "Huisregels en veilig1heidsvoorschriften" van Opdrachtgever.
1 Algemene inkoopvoorwaarden LDM versie 1.1 (2011)
 

Home  |  Contact  |  Sitemap  | 
LDM B.V.
Lipsstraat 44, 5151 RP Drunen, The Netherlands
PO Box 42 , 5150 AA Drunen, The Netherlands
Tel.: +31 416 389 911 fax: +31 416 378 655
Email: sales.ldm@ldmbrass.com
Naar boven